CK Czech Paradise - exotická dovolená - Etiopie, Indie, Peru, Galapágy
Dnes v máme slevu 2% pro:
493 814 247
Po-Pá: 9.00-17.00

Všeobecné smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu provozované cestovní kanceláří Renata Svobodová CK Czech Paradise (díle jen CK), se sídlem Brodek 30, 507 23 Libáň, IČO: 69150273 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Renata Svobodová.

2. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smlouvy o zájezdu (SZ) je zájezd nebo jednotlivé služby a jejich rozsah je vždy dán í smlouvou nebo objednávkou. Vztahy mezi CK a zákazníkem se řídí uzavřenou smlouvu a zák. č. 159/1999 Sb.

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká uzavřením písemné smlouvy přímo v CK osobně nebo prostřednictvím obchodního zástupce.
3.1 SZ nabývá účinnosti podpisem smlouvy a uhrazením zálohy a následně podpisem CK, která tímto zařadí klienty do zájezdu.
3.2 SZ může být podepsána zákonným zástupcem, který svým podpisem stvrzuje, že má od zastupovaných osob pověření za ně SZ podepsat a poskytnout osobní údaje těchto osob ke zpracování CK.
3.3 Podpisem SZ nebo předáním objednávky zákazník stvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami a je s nimi seznámen.
3.4 Právo zákazníka na účasti na zájezdu vzniká po uhrazení celé částky dle SZ nebo objednávky. Uhrazením se rozumí platba v hotovosti nebo připsáním částky na účet.

4. Práva zákazníka

4.1. Zákazník má právo na poskytnutí služeb dle SZ pouze v případě úhrady celé částky. V případě nečerpání služeb bez zavinění CK nemá zákazník právo na jejich náhradu.
4.2. Odstoupit od SZ dle VSP.
4.3. Reklamovat služby dle těchto VSP.
4.4. Získat informace týkající se změn nebo rozhodných skutečností pokud jsou CK známy.

5. Povinnosti zákazníka

5.1. Cestovat s platným cestovním dokladem, případně očkovacím průkazem pokud je vyžadován.
5.2. Poskytnout CK součinnost, která je nutná pro bezproblémové vycestování (správná jména, osobní údaje, čísla pasů, víza, fotografie). Pokud zákazník CK nedodá potřebné podklady nebo je dodá chybné, CK nenese zodpovědnost za případné komplikace před cestou nebo během cesty. CK v těchto případech nevrátí již uhrazené částky. Pokud dojde v průběhu cesty k problémům z důvodu zákazníkem chybně uvedených údajů, CK pomůže s vyřešením situace na náklady zákazníka.
5.3. Uhradit škody vzniklé svým počínáním na základě nedodržení podmínek.
5.4. Uhradit celou cenu zájezdu.
5.5. Dodržovat normy a zákony v jednotlivých zemích a počínat si tak, aby svým chováním nezpůsobil škodu, zdravotní újmu nebo jinou finanční újmu CK nebo ostatních osob
5.6. Řídit se pokyn průvodce zájezdu.
5.7. Seznámit se s VSP.

6. Práva a povinnosti CK

6.1. CK má právo zrušit zájezd pokud není schopna před zahájením zájezdu dostát podmínkám nebo pokud musí zájezd zrušit z důvodu nenaplnění. CK v takovýchto případech nabídne zákazníkovi jiný zájezd a již uhrazenou částku přede na úhradu nově vybraného zájezdu. Pokud CK nenabídne odpovídající zájezd, vrací celou částku zákazníkovi. Pokud je cena nového zájezdu vyšší, zákazník rozdíl doplatí. Pokud je cena nižší, CK vzniklý rozdíl zákazníkovi vrátí.
6.2. CK má právo na zrušení nebo změnu služeb.
6.3. CK má právo zrušit zájezd z důvodu neodvratitelných událostí, které nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí. V tomto případě se CK může zprostit odpovědnosti za škodu i povinnosti uhradit pokutu.
6.4. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb.

7. Ceny

7.1. Obsah služeb, které jsou nebo nejsou v ceně zájezdu jsou uvedeny vždy u každého zájezdu.
7.2. CK může zvýšit cenu zájezdu, pokud dojde ke zvýšení cen pohonných hmot, kurzu koruny nebo jiných plateb, které způsobí zvýšení ceny. CK bude o této změně zákazníky informovat. Zvýšení bude provedeno odpovídající částkou v hodnotě navýšení cen oproti kalkulaci.
7.3. Zákazník souhlasí se změnou z výše uvedených důvodů a zavazuje se rozdíl uhradit. Zvýšení ceny z těchto důvodů není důvodem k odstoupení od SZ.

8. Další ujednání

8.1. U leteckých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě, pokud není uvedeno jinak. CK nemůže ovlivnit případné změny času odletů. Součástí letů jsou i mezipřistání.
8.2. Strava je vždy uvedena u každého zájezdu. Dle země, obsahu programu jsou některé zájezdy pouze se snídaní, některé mají částečnou stravu a některé mají planou stravu.
8.3. Dopravu na zájezdech CK zajišťuje vždy privátní pouze pro skupinu. Pokud by bylo nutné dopravu změnit, bude o tom CK včas zákazníky informovat.
8.4. Ubytování na zájezdech je v hotelích lepší kvality, dle možností jednotlivých zemí. Pokud v dané lokalitě zcela chybí hotelové ubytování, je ubytování řešeno náhradní variantou, která je předem zákazníkům známa. V programech je také ubytování v 5* hotelích. U hotelového ubytování nebo ubytování v lodžiích se vždy jedná o dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, pokud si zákazník nepřeje počet jiný.

9. Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

9.1. CK může od smlouvy odstoupit před čerpáním služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem nebo zrušením zájezdu dle bodu 6. a bude o této skutečnosti informovat zákazníka písemně na adresu, kterou uvedl ve smlouvě.
9.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nebo pokud nedojde k uzavření nové smlouvy dle bodu 6.
9.3. Pokud není důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy nebo objednávky porušení povinností ze strany CK nebo pokud odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení podmínek, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši.
Více než 61 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1000,- Kč
60 - 45 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 %
44 - 31 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 %
30 - 21 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 %
20 - 15 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 %
14 - 7 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 %
6 a méně dní 100 %
Skutečně vzniklými náklady může být zakoupená letenka, zálohy na ubytování a služby.

10. Reklamace

10.1. Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající ze smlouvy, musí zákazník uplatnit své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu jinak právo zaniká. Na přijetí reklamace vydá CK zákazníkovi písemné potvrzení. Na vyřízení reklamace má CK zákonnou lhůtu do 30 dnů pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.
10.2. CK nenese odpovědnost za služby, které si zákazník sjedná mimo smlouvu, v dané zemi nebo jinými subjekty.
10.3. Za předmět reklamace u CK se nepovažují škody a majetkové újmy, které jsou předmětem pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani škody, které jsou z rozsahu krytí výslovně vyňaty.
10.4. Zákazník je povinen poskytnout součinnost k řešení reklamace.

10.5. CK se může odpovědnosti za škodu zprostit, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila, ale škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.
10.6. Za reklamaci se nepovažují odlišnosti v mentalitě, náboženství, kulturních a hygienických zvyklostí v dané zemi oproti evropským standardům.

10.7. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu a upravuje bližší úpravu uplatňování práv zákazníka, které vyplývají z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnutých služeb cestovního ruchu, a jejich  vyřizování v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č.

159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o podnikání v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

10.8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se

zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha

2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

11. Pojištění

11.1. Součástí zájezdů CK není cestovní pojištění.
11.2. Zákazník má možnost uzavřít komplexní cestovní pojištěni prostřednictvím CK Czech Paradise.
11.3. CK je pojištěna proti úpadku dle zákona č.159/1999 Sb.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých webových stránkách s platností pro nově uzavřené SZ po datu zveřejnění.
12.2. Platnost podmínek se vztahuje na služby pořádané cestovní kanceláří Renata Svobodová Czech Paradise, není-li písemnou formou sjednán rozsah jiný.
12.3. Případná neplatnost jednotlivých bodu neovlivňuje platnost VSP a SZ.
12.4. Zákazník souhlasí se zpracování svých osobních údajů a ostatních osob uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. Tento souhlas uděluje až do písemného odvolání.
12.5. Smluvní strany prohlašují, že tyto podmínky před podpisem pročetly a s obsahem souhlasí. Na základě svobodné vůle a bez zjevného nátlaku potvrzují souhlas s podmínkami svým podpisem.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LEVNÉ UBYTOVÁNÍ DOVOLENÁ KONTAKT
Etiopie Hotely Praha Další služby
Indie Hotely Londýn Levné letenky Zaměstnání
Peru Hotely Paříž Parkování u letiště
Reference
Ekvádor a Galapágy Hotely Řím Cestovní pojištění O nás
Filipíny Hotely Benátky Slevy na dovolenou
Thajsko Hotely Berlín
Adventní zájezdy

Všechny práva a změny cen vyhrazeny © 2003-2011 Cestovní kancelář Czech Paradise  rss Novinky | Mapa stránek | Webdesign www.gvw.cz